RODO

RODO

RODO

RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 RODO, przekazujemy informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez PPHU „MASCORT 3” Mirosław Marek, z prośbą o zapoznanie się z nimi.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, tj. podmiotem decydującym o tym, w jakim celu i w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe, jest PPHU „MASCORT 3” Mirosław Marek, której siedziba znajduje się w Stanisławicach 286, (dalej zwana PPHU „MASCORT 3” lub „Administratorem”). Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby, poprzez e-mail na adres: centrum@mascort.com.pl lub telefonicznie: 12/284-25-68.

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych przez PPHU „MASCORT 3”?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, mówiący o tym, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych z Państwem umów lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (jeżeli jesteście lub będziecie Państwo kontrahentami PPHU „MASCORT 3”) lub

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, mówiący o tym, że musimy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby wypełnić obowiązki prawne, które ciążą na PPHU „MASCORT 3” (takie jak obowiązki fiskalne, księgowe) lub

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mówiący o tym, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (jeśli np. jesteście Państwo pracownikami kontrahenta PPHU „MASCORT 3”, kontakt i współpraca z Wami jest niezbędna w celu nawiązania i realizacji współpracy).

3. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Informujemy, że zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Musimy jednak przy tym poinformować, że w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i usunięcia Państwa danych, nie będzie możliwe zalogowanie się do naszej strony internetowej i katalogu, co utrudni nawiązanie lub realizowanie zobowiązań wynikających z umów zawartych z Państwem lub Państwa pracodawcą.

Z ww. uprawnień mogą Państwo skorzystać np. w następujących sytuacjach:

a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: w sytuacji, kiedy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: w sytuacjach, kiedy zauważą Państwo, że:
– Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PPHU „MASCORT 3”,
– kiedy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w sytuacjach, kiedy zauważą Państwo, że:
– Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający PPHU „MASCORT 3” sprawdzić prawidłowość tych danych;
– Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte;
– Państwa dane nie będą już potrzebne PPHU „MASCORT 3”, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy leżące po stronie PPHU „MASCORT 3” są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: w sytuacjach, kiedy zauważą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

e) w odniesieniu do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych: w sytuacjach, gdy:
– przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
– Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Informujemy również, że mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez PPHU „MASCORT 3” Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych w niezbędnym zakresie są lub mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych: pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi: ochrony obiektu, wsparcia informatycznego oraz dostaw systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, podmioty doradcze.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim, niezgodnie i bez związku z celem ich przetwarzania.

Nie będą również przekazywane ani do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zawartych z Państwem lub Państwa pracodawcy umów, a także po ich zakończeniu w celach:

a) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez okres 5 lat wyznaczony przepisami,

b) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia realizacji celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane.

6. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.